FAQ

Svar på vanliga frågor om aortastenos

Här ger vi dig svar på vanliga frågor. Observera att denna information inte ersätter samtal mellan läkare och patient.

 

Hur vanligt är aortaklaffstenos?

Enligt uppskattningar kan upp till 1,4 % av 65–74-åringar, 2,8–4,6 % av 75–85-åringar och upp till 10 % av människor över 85 år vara drabbade av aortastenos. Aortastenos är den vanligaste hjärtklaffsjukdomen i Europa och Nordamerika. Efter högt blodtryck och sjukdom i hjärtats kranskärl (koronar hjärtsjukdom) är det den tredje vanligaste sjukdomen i hjärtats kretslopp.

 

Vad kan jag göra för att upptäcka aortaklaffstenos i tid?

Var uppmärksam på vad din kropp klarar av. Är det till exempel jobbigare än förut att gå i trappor? Blir du fortare trött eller andfådd, även vid mindre ansträngning? Blir du dessutom yr? Har du nyligen svimmat? Skriv ned när du först upptäckte dessa symptom hos dig själv. Hur ofta sker detta? Uppsök läkare och ta reda på orsakerna till detta. Eftersom det är möjligt att ha aortaklaffstenos länge utan att känna symptom bör du även genomgå en hälsokontroll.

 

Går det att behandla aortaklaffstenos med läkemedel?

Inga läkemedel kan bromsa eller åtgärda aortastenos; de kan endast reducera symptomen. Den enda effektiva behandlingen är hjärtklaffsbyte.

 

Vad händer om jag inte behandlas?

Aortastenos är en allvarlig och progressiv sjukdom som kan ha en stark negativ påverkan på livskvalitet och livslängd. Statistik visar att obehandlad aortastenos i 50 % av fallen leder till döden inom två år efter de första symptomen. Kontakta därför läkare och ta reda på mer om behandlingsalternativen. Aortastenos kan i dag behandlas mycket bra.

 

Hur förändras min livskvalitet efter ett hjärtklaffsbyte?

Med ett hjärtklaffsbyte kan symptomen på aortastenos lindras både kort- och långsiktigt. För de drabbade innebär detta högre livskvalitet.

 

Vem bestämmer vilken metod som passar mig bäst (kirurgisk hjärtklaffsoperation eller TAVI)?

Ett hjärtteam som består av läkare med olika specialistkunskaper (en hjärtkirurg, en kardiolog och en narkosläkare) ger ett utlåtande med hänsyn till din ålder, ditt hälsotillstånd och de undersökningar som du har genomgått. Du är förstås också själv delaktig i beslutet om vilken metod som passar dig bäst och vad som är säkrast i ditt fall. Specialistläkare inom kardiologi och hjärtkirurgi kommer noggrant att förklara hur båda metoderna går till och vilka effekter de har. Låt experterna noggrant förklara allting och ställ alla frågor du kan tänkas ha.

 

Vilka patienter blir rekommenderade en kirurgisk hjärtklaffsoperation?

Som medicinsk standard för behandling av aortastenos rekommenderas ett kirurgiskt hjärtklaffsbyte (AVR) till alla patienter som är drabbade av symptomatisk aortastenos. Endast patienter med för hög operationsrisk på grund av ålder eller allvarliga sjukdomar rekommenderas TAVI-metoden. När en patient diagnostiseras med aortastenos men inte uppvisar några symptom kan kardiologen bestämma att en operation ännu inte är nödvändig.

 

Hur framgångsrik är en kirurgisk hjärtklaffsoperation?

Det kirurgiska hjärtklaffsbytet (AVR) är en beprövad metod sedan flera årtionden och håller högsta standard för behandling av aortaklaffstenos. Tack vare ingreppet förbättras patientens diagnos betydligt. För många innebär operationen många ytterligare år med hög livskvalitet.

 

Vilka komplikationer kan en kirurgisk hjärtklaffsoperation leda till?

Det kirurgiska hjärtklaffsbytet (AVR) räknas i dag till medicinsk standard och operationen anses vara mycket säker. Livskvaliteten förbättras betydligt med den konstgjorda hjärtklaffen för de flesta patienter. Risken att komplikationer uppstår kan dock aldrig uteslutas helt. Den är dock mycket liten. Detta beror bland annat på hur svår sjukdomen är, eventuell samsjuklighet och patientens allmänna kroppstillstånd. Möjliga komplikationer kan exempelvis vara rytmstörningar, hjärtsvikt, blödningar eller koagulationsrubbningar. Prata med din läkare om eventuella risker före ingreppet.

 

Kommer jag att känna något under hjärtklaffsoperationen och vid användningen av hjärt-lungmaskinen?

Nej. Redan några timmar före operationen får du ett lugnande läkemedel. När själva ingreppet genomförs är du helt nedsövd. Under hela operationen tas du om hand av en narkosläkare och övervakas på ett säkert sätt via olika monitorer.

 

För vilka patienter är en TAVI aktuell?

En kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) genomförs för tillfället endast på patienter där en öppen hjärtoperation vore för riskabel. Möjliga orsaker till denna risk är exempelvis allvarliga följdsjukdomar i lungor, hjärta eller njurar eller ett svagt allmäntillstånd på grund av ålder. För dessa patienter är TAVI i regel den enda möjliga behandlingsmetoden.

 

Var görs ett TAVI-ingrepp och vem utför det?

En kateterburen aortaklaffimplantation utförs av ett så kallat multidisciplinärt hjärtteam. Detta hjärtteam består av kardiologer, hjärtkirurger, narkosläkare och bildtagningsspecialister som har utbildats i TAVI-metoden. Själva ingreppet utförs endast på certifierade TAVI-center. Dessa center säkerställer metodens höga kvalitet med sina samspelta team och användningen av särskilda apparater.

 

Hur länge har TAVI-ingrepp utförts?

Den första implantationen av en aortaklaffprotes utfördes med hjälp av en kateter i Frankrike 2002. Sedan 2008 används TAVI i Sverige.

 

Vilka komplikationer kan uppstå under och efter en TAVI?

I de allra flesta fall utförs ingreppet utan några särskilda komplikationer. Men som med det kirurgiska hjärtklaffsbytet finns även risker med klaffbyte med kateter. Riskerna beror mycket på den enskilda patienten, till exempel personens ålder, tidigare sjukdomar eller tidigare operationer. Komplikationer kan till exempel vara blödningar i ljumsken och otäthet mellan den nya klaffen och kärlväggen (så kallat paravalvulärt läckage). Studier och erfarenheter har dock visat att TAVI är jämbördig med kirurgiska metoder.

 

Finns det studier på långtidseffekten av TAVI?

Eftersom metoden "TAVI" är förhållandevis ny finns det mindre erfarenhet av den än av den sedan flera årtionden framgångsrika öppna hjärtoperationen. 2014–2015 offentliggjordes dock de första uppgifterna som upplyste om de medel- till långverkande effekterna av den nya metoden. De visade att ej opererbara patienter med aortastenos fick betydligt längre livstid med TAVI jämfört med patienter som bara behandlades med läkemedel. Dessutom var 5 års-överlevnadstalen för TAVI-patienter likvärdig med patienter som genomgick en öppen hjärtoperation.

 

Hur lång är tillfrisknandetiden efter ett hjärtklaffsbyte?

Efter en öppen hjärtoperation tar det i genomsnitt sex till åtta veckor att bli frisk med den nödvändiga behandling som ges på en rehabiliteringsklinik. Efter ett TAVI-ingrepp utgår man från en tillfrisknandetid på två till fyra veckor, där patienten i regel kan lämna sjukhuset redan efter några dagar.

 

Hur mycket belastning klarar jag av med en konstgjord hjärtklaff?

Med dagens konstgjorda hjärtklaffar kan du kan leva aktivt igen. Regelbunden motion och konditionsträning som exempelvis vandring, cykling eller simning gör gott och ökar din prestationsförmåga. Diskutera med din kardiolog om du kan fortsätta med konditionsträning med din konstgjorda hjärtklaff.